Miljonlotteriet hanterar dina personuppgifter på ett ansvarsfullt sätt

Trygg hantering av dina personuppgifter

När du deltar i en tävling, undersökning eller quiz hos oss

Vi på IOGT-NTO/Miljonlotteriet (”Miljonlotteriet” eller ”vi”) värnar om din personliga integritet och är mån om att du ska känna dig trygg med vår personuppgiftsbehandling.

Detta dokument är vår integritetspolicy och häri förklarar vi hur vi samlar in och använder dina personuppgifter om dig som deltar i en tävling, undersökning eller quiz hos oss.

Vår personuppgiftsbehandling – sammanfattningsvis

Genomföra tävlingen, undersökningen eller quizet, och
Ge dig intressant och anpassad marknadsföring därefter (om du samtyckt till det)

Om du har valt att tacka nej till marknadsföring från oss behandlas dina personuppgifter för att lagra din information i ett avregistreringsregister.

Dina rättigheter

Sammanfattningsvis har du följande rättigheter:
 
Rätt att klaga till Integritetsskyddsmyndigheten
Rätt att återkalla ditt samtycke
Rätt till tillgång
Rätt att göra invändningar
Rätt till radering
Rätt till rättelse
Rätt att begränsa personuppgiftsbehandlingen
Rätt till dataportabilitet
 
Om du har några frågor om rättigheterna eller vill utöva någon av dina rättigheter är du välkommen att kontakta oss.

Nedan kan du läsa mer om: 

Ansvar för behandling av dina personuppgifter och eventuella frågor
• Vår personuppgiftsbehandling när du deltar i en tävling, undersökning eller ett quiz
• Intresseavvägningen när den lagliga grunden är vårt berättigade intresse
• Vilka vi delar din information till och varför
• Behandling av dina personuppgifter utanför EU/EES
• Dina rättigheter

Ansvar  för behandling av dina personuppgifter och eventuella frågor

IOGT-NTO/Miljonlotteriet (organisationsnummer 802001-5569) ansvarar för behandlingen av dina personuppgifter (som personuppgiftsansvarig) när vi behandlar dina personuppgifter för egna ändamål.

Du kan alltid kontakta oss vid frågor kring integritets- och dataskydd eller om du vill utöva någon av dina rättigheter genom att skicka ett e-postmeddelande till oss på dataskydd@miljonlotteriet.se eller höra av dig på telefon 031-338 28 20. 

Vår personuppgiftsbehandling när du deltar i en tävling, undersökning eller ett quiz

Varifrån kommer uppgifterna vi har om dig: Vi behandlar personuppgifter som vi har fått från dig. Om du deltar i tävling, undersökning eller ett quiz hos vår samarbetspartner kommer vi få dina personuppgifter från vår samarbetspartner.

FÖR ATT GENOMFÖRA TÄVLINGAR, UNDERSÖKNINGAR OCH QUIZ

För att genomföra tävlingar, undersökningar och quiz behandlar vi dina personuppgifter för att hantera ditt deltagande samt genomföra tävlingen undersökningen och quizet enligt villkoren. 

Vilka personuppgifter behandlar vi? Ditt namn, e-postadress, telefonnummer, IP-adress och information du lämnar i ditt tävlingsbidrag eller dina svar i undersökningar och quiz.

Vilken laglig grund har vi för personuppgiftsbehandlingen? Behandlingen är motiverad av vårt berättigade intresse att hantera din anmälan och ditt deltagande. IP-adressen behandlas för att kontrollera att tävlingen inte missbrukas, t.ex. genom att registrera flera personer från samma hushåll när det inte är tillåtet. 

För att offentliggöra vinnarbidrag inhämtar vi ditt samtycke för att publicera resultatet i våra digitala kanaler eller på vår hemsida. 

Vilka personuppgifter behandlar vi? Information om ditt vinnarbidrag. 

Vilken laglig grund har vi för personuppgiftsbehandlingen? Vi inhämtar ditt samtycke innan vi publicerar resultatet. Om du inte lämnar ditt samtycke kommer vi inte att offentliggöra några av dina personuppgifter.

Vi lagrar också information om din eventuella vinst för att kunna säkerställa garantin på produkten eller tjänsten.

Vilka personuppgifter behandlar vi? Information om ditt vinnarbidrag. 

Vilken laglig grund har vi för personuppgiftsbehandlingen? Behandlingen är motiverad av vårt berättigade intresse att kunna säkerställa att vi har information om din vinst för att säkerställa garantin på produkten/tjänsten.

Lagringstid: Så länge tävlingen, undersökningen och quizet pågår samt i sex månader därefter. 

Information om din eventuella vinst lagras i tre år från att den levererades till dig, d.v.s. under garantitiden.

Om du har samtyckt till att din vinst offentliggörs kommer sådan information att vara publicerad fram tills att du anger att du vill att publiceringen tas bort.

FÖR ATT GE DIG INTRESSANT OCH ANPASSAD MARKNADSFÖRING EFTER DU HAR DELTAGIT I EN TÄVLING, UNDERSÖKNING ELLER QUIZ

För att marknadsföra oss mot dig behandlar vi de uppgifter du lämnat till oss eller som vi tar del av från en av våra samarbetspartners i samband med en tävling, undersökning eller ett quiz. För att vår samarbetspartner ska veta om du är intresserad av marknadsföring från oss analyserar samarbetspartnern den information du lämnar i undersökningar och delar dina kontaktuppgifter med oss om du verkar intresserad av erbjudanden från oss. 

Om du har valt att samtycka använder vi så kallad ”profilering” för att våra tjänster och marknadsföring ska passa dig så bra som möjligt. Profileringen innebär att vi analyserar hur du öppnar nyhetsbrev och annan information vi har om dig för att utveckla, förbättra och anpassa våra tjänster och marknadsföring. 

Vilka personuppgifter behandlar vi? Ditt namn, e-postadress, telefonnummer och ditt tävlingsbidrag, dina svar i undersökningar och quiz samt annan information du lämnar när du deltar. 
Analys av våra utskick görs baserat på information om hur du öppnar och använder våra nyhetsbrev, för att kunna anpassa erbjudanden till dig. Om du har ett spelkonto analyserar vi även information från ditt vinstsaldo, för att kunna visa ett urval av vinster som är relevanta för dig och information om hur mycket du använder våra tjänster, för att kunna anpassa hur mycket marknadsföring du får från oss.

Vilken laglig grund har vi för personuppgiftsbehandlingen? Ditt samtycke som du lämnar i samband med att du deltar. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke.

Hur länge lagrar vi personuppgifterna? Du får marknadsföring till din e-postadress fram tills att du väljer att avprenumerera på utskicken. Vi ringer upp dig under två år efter tävlingen, undersökningen eller quizet. Om du inte längre vill få marknadsföring från oss lagras dina personuppgifter i vårt ”avregistreringsregister” tills vidare.

FÖR ATT FÖLJA MARKNADSFÖRINGSREGLER

Om du har valt att tacka nej till marknadsföring lagrar vi en notis i ett ”avregistreringsregister” för att säkerställa att vi inte marknadsför oss mot dig. 

Vilka personuppgifter behandlar vi? Ditt namn, e-postadress, postadress och telefonnummer. 

Vilken laglig grund har vi för personuppgiftsbehandlingen? Vi har en skyldighet enligt marknadsföringslagen att säkerställa att du inte får utskick som du bett att inte få.

Måste du lämna personuppgifterna till oss? Du måste lämna personuppgifterna till oss för att vi ska kunna följa krav i lagstiftning eller andra bestämmelser. Dessa personuppgifter måste du därför dela med dig av till oss om du vill att vi inte kontaktar dig igen.

Hur länge lagrar vi personuppgifterna? Du kommer finnas i vårt ”avregistreringsregister” tills vidare.

Intresseavvägningen när den lagliga grunden är vårt berättigade intresse

Som vi har angett ovan behandlar vi vissa av dina personuppgifter med stöd av en intresseavvägning som laglig grund för behandlingen. Intresseavvägningen innebär att vi gör ett balanstest genom vilket vi har bedömt att vårt berättigade intresse att utföra behandlingen väger tyngre än ditt intresse och dina grundläggande rättigheter att inte få dina personuppgifter behandlade. Vad som är vårt berättigade intresse framgår i texten ovan. 

Om du vill veta mer om hur vi har gjort dessa bedömningar är du välkommen att kontakta oss. Våra kontaktuppgifter hittar du i början av den här integritetspolicyn. 

Vilka vi delar din information till och varför

Dina personuppgifter kommer att delas med våra IT-leverantörer som behandlar dina personuppgifter på vårt uppdrag och i enlighet med våra instruktioner för att ha fungerande IT-system och bedriva vår verksamhet på ett effektivt sätt. När vi delar dina personuppgifter med våra IT-leverantörer görs det endast för att de ska kunna fullgöra sina skyldigheter gentemot oss i enlighet med det avtal vi har.

Om du vill ha mer information om hur vi delar dina personuppgifter är du välkommen att kontakta oss på kontaktuppgifterna som anges i början av denna integritetspolicy.

Behandling av dina personuppgifter utanför EU/EES 

Vi och våra leverantörer och samarbetspartners behandlar dina personuppgifter inom EU/EES. 

Dina rättigheter

I enlighet med dataskyddlagstiftning har du vissa rättigheter som du kan använda för att påverka hur vi behandlar dina personuppgifter. Läs mer nedan. 

Om du vill veta mer om dina rättigheter eller om du vill utöva någon av dina rättigheter kan du kontakta oss på de kontaktuppgifter som anges i början av denna integritetspolicy.

Rätt att klaga till Integritetsskyddsmyndigheten (Artikel 77 i GDPR)

Du har rätt att lämna klagomål till behörig tillsynsmyndighet om du anser att behandlingen av dina personuppgifter strider mot GDPR. I Sverige är behörig tillsynsmyndighet Integritetsskyddsmyndigheten

I detalj: Din rätt att klaga gäller i det fall det inte påverkar något annat administrativt prövningsförfarande eller rättsmedel. Ett sådant klagomål lämnas med fördel till myndigheten i den medlemsstat där du har din hemvist, där du arbetar eller där en överträdelse av gällande lagar och regler för dataskydd påstås ha förekommit. 
Tillsynsmyndigheten har en skyldighet att underrätta dig om hur arbetet med klagomålet fortskrider och vad resultatet blir, inklusive en skyldighet att informera dig om möjligheten att få ditt klagomål prövat rättsligt. 

Rätt att återkalla samtycke (Artikel 7.3 i GDPR)

Du har rätt att när som helst återkalla ditt samtycke genom att kontakta oss

I detalj: Ditt återkallande av samtycke ska inte påverka lagligheten av behandling som grundar sig på samtycke, innan detta återkallas.

Rätt till tillgång (Artikel 15 i GDPR)

Du har rätt att få en bekräftelse på om vi behandlar dina personuppgifter eller inte. Du kan skicka en förfrågan genom att kontakta oss. Om vi behandlar dina personuppgifter har du även rätt att få en kopia av personuppgifterna vi behandlar samt information om behandlingen. 

I detalj: Den information vi i sådana fall ger dig tillgång till är:

­– ändamålen med behandlingen,

­– de kategorier av personuppgifter som behandlingen gäller,

– de mottagare eller kategorier av mottagare som personuppgifterna har lämnats eller ska lämnas ut, särskilt mottagare i tredjeländer eller internationella organisationer,

– om möjligt den förutsedda tid som personuppgifterna kommer att lagras eller, om det inte är möjligt, de kriterier som används för att fastställa denna period,

– information om rätten att invända och att klaga till en tillsynsmyndighet samt rätt att begära rättelse, radering och begränsning,

– om vi inte samlar in dina uppgifter, all tillgänglig information om varifrån dessa uppgifter kommer,

– förekomsten av automatiserat beslutsfattande inklusive profilering enligt artiklarna 22.1 och 22.4 i GDPR samt din rätt att få meningsfull information om logiken bakom samt betydelsen och de förutsedda följderna av sådan behandling, och

– ­om personuppgifterna överförs till ett tredjeland eller till en internationell organisation, har du även rätt till information om de lämpliga skyddsåtgärder som i enlighet med artikel 46 i GDPR har vidtagits vid överföringen.

Du har rätt att få en kopia av de personuppgifter som behandlas av oss. För eventuella ytterligare kopior som du begär får vi ta ut en rimlig avgift baserat på våra administrativa kostnader. Om du har begärt informationen via elektronisk form kommer du att få informationen i ett elektroniskt format som är allmänt använt, om du inte begär något annat. Din rätt att begära ut kopior enligt ovan ska inte inverka menligt på andras rättigheter och friheter. 

Rätt att göra invändningar (Artikel 21 i GDPR)

I de fall som anges nedan har du rätt att när som helst göra invändningar mot behandling av personuppgifter avseende de personuppgifter som vi behandlar.

I detalj: Din rätt att göra invändningar gäller enligt följande:

­– Med hänsyn till din specifika situation har du rätt att när som helst invända mot behandlingen av dina personuppgifter baserat på en intresseavvägning, inklusive profilering. Om du invänder får vi inte längre behandla dina personuppgifter, förutom om vi kan visa tvingande berättigade skäl för behandlingen som väger tyngre än dina intressen, rättigheter och friheter eller om det sker för fastställande, utövande eller försvar av rättsliga anspråk,

­– Om dina personuppgifter behandlas för direkt marknadsföring har du rätt att när som helst invända mot behandlingen av dina personuppgifter för sådan marknadsföring inklusive eventuell profilering. Om du invänder mot behandling för direkt marknadsföring har du en ovillkorlig rätt att få behandlingen av dina personuppgifter för sådana ändamål att upphöra, och 

­– När det gäller användningen av informationssamhällets tjänster, har du rätt att göra invändningar på automatiserat sätt genom att använda tekniska specifikationer.

Rätt till radering (”rätten att bli bortglömd“) (Artikel 17 i GDPR)

I de fall som anges nedan har du rätt att utan onödigt dröjsmål få dina personuppgifter raderade av oss.

I detalj: Vi har en skyldighet att utan onödigt dröjsmål radera personuppgifter om något av följande gäller:

­– personuppgifterna är inte längre nödvändiga för de ändamål för vilka de samlats in eller behandlats för, 

­– du återkallar ditt samtycke på vilket behandlingen grundar sig, och det inte finns någon annan rättslig grund för behandlingen,

– du invänder mot behandlingen i enlighet med artikel 21.1 i GDPR och det saknas berättigade skäl för behandlingen som väger tyngre, eller du invänder mot behandlingen i enlighet med artikel 21.2 i GDPR,

­– personuppgifterna har behandlats på olagligt sätt, eller 

– personuppgifterna måste raderas för att uppfylla en rättslig förpliktelse i unionsrätten eller i medlemsstaternas nationella rätt som vi omfattas av.

Om vi har offentliggjort personuppgifterna och enligt ovan är skyldiga att radera personuppgifterna ska vi, med beaktande av tillgänglig teknik och kostnaden för genomförandet, vidta rimliga åtgärder, inbegripet tekniska åtgärder, för att underrätta andra personuppgiftsansvariga som behandlar personuppgifterna om att du har begärt att de ska radera eventuella länkar till, eller kopior eller reproduktioner av dessa personuppgifter.

Vi kommer att underrätta varje mottagare till vilka personuppgifterna har lämnats ut om eventuell radering som skett enligt ovan, om inte detta visar sig vara omöjligt eller medför en oproportionell ansträngning. Om du vill ha information om dessa mottagare är du välkommen att kontakta oss.

Notera att vår skyldighet att radera enligt ovan inte gäller i den utsträckning som behandlingen är nödvändig av följande skäl:

­ – för att utöva rätten till yttrande- och informationsfrihet,

– för att uppfylla en rättslig förpliktelse som kräver behandling enligt unionsrätten eller enligt en medlemsstats nationella rätt som vi omfattas av,

– för skäl som rör ett viktigt allmänt intresse på folkhälsoområdet enligt artikel 9.2 h samt artikel 9.3 i GDPR, eller

– för att kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk.

Rätt till rättelse (Artikel 16 i GDPR)

Du har rätt att utan onödigt dröjsmål få felaktiga personuppgifter som rör dig rättade.

I detalj: Med beaktande av ändamålet med vår behandling av dina personuppgifter har du även rätt att komplettera ofullständiga personuppgifter, bland annat genom att tillhandahålla ett kompletterande utlåtande.

Vi kommer underrätta varje mottagare till vilka personuppgifterna har lämnats ut om eventuell rättelse som skett, om inte detta visar sig vara omöjligt eller medför en oproportionell ansträngning. Om du vill ha information om dessa mottagare är du välkommen att kontakta oss.

Rätt till begränsning av behandling (Artikel 18 i GDPR)

I de fall som anges nedan har du rätt att kräva att behandlingen av dina personuppgifter begränsas.

I detalj: Din rätt gäller om:

– du bestrider uppgifternas riktighet (dock endast under en tid som ger oss möjlighet att kontrollera detta),

– du har invänt mot behandling i enlighet med artikel 21.1 i GDPR i väntan på kontroll av om den personuppgiftsansvariges berättigade skäl väger tyngre än den registrerades berättigade skäl,

– behandlingen är olaglig och du motsätter dig att personuppgifterna raderas och i stället begär en begränsning av uppgifternas användning, eller

– du behöver personuppgifterna för att fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk trots att vi inte längre behöver personuppgifterna för vårt ändamål med behandlingen.

Om behandlingen enligt ovan har begränsats får sådana personuppgifter, med undantag för lagring, endast behandlas med ditt samtycke eller för att fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk eller för att skydda någon annan fysisk eller juridisk persons rättigheter eller för skäl som rör ett viktigt allmänintresse för unionen eller för en medlemsstat. Vi kommer att meddela dig innan begränsningen av behandlingen upphör. 

Vi kommer underrätta varje mottagare till vilka personuppgifterna har lämnats ut om eventuell begränsning av behandling som skett enligt ovan, om inte detta visar sig vara omöjligt eller medför en oproportionell ansträngning. Om du vill ha information om dessa mottagare är du välkommen att kontakta oss.

Rätt till dataportabilitet (Artikel 20 i GDPR)

I de fall som anges nedan har du rätt att få ut dina personuppgifter (som du har lämnat till oss) i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format från oss. Du har även rätt att få dina personuppgifter överförda till en annan personuppgiftsansvarig när det är tekniskt möjligt (”dataportabilitet”).

I detalj: Rätten till dataportabilitet gäller för personuppgifter som du har lämnat till oss i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format om:

­ – behandlingen baserar sig på den lagliga grunden samtycke eller fullgörande av avtal, och

­– behandlingen sker automatiserat.

Din rätt till dataportabilitet påverkar inte din rätt enligt artikel 17 i GDPR (rätt till radering). Din rätt till dataportabilitet får inte påverka andras rättigheter och friheter på ett ogynnsamt sätt.