Överskottet går oavkortat till IOGT-NTO

Överskotten från Miljonlotteriet går oavkortat till IOGT-NTO-rörelsens ideella verksamhet. IOGT-NTO:s vision om att bygga ett samhälle, en värld där alkohol och andra droger inte hindra människor från att leva ett fritt och rikt liv skapas på många nivåer i samhället.

IOGT-NTO är en organisation som arbetar mot våld, droger och alkohol bland ungdomar. Vi gör många insatser varje år för att förverkliga sin vision – ett samhälle, en värld där alkohol och andra droger inte hindrar människor att leva ett fritt och rikt liv. Pengarna från Miljonlotteriet är en viktig del i IOGT-NTO:s arbete. Vår verksamhet är indelad i tre områden: förebyggande arbete, alkohol- och narkotikapolitiskt arbete och socialt arbete.

Förebyggande arbete
I vårt förebyggande arbete vill vi skapa förutsättningar för att minska alkoholproblemen. IOGT-NTO har påtagit sig ett speciellt ansvar för att arbeta förebyggande mot alkohol och andra droger, ett arbete som är viktigt ur flera aspekter. Det mänskliga lidandet minskar ju färre människor som hamnar i missbruk. Det är också en samhällsekonomisk vinst. Bra förebyggande arbete kostar mycket mindre än att vårda bort redan uppkomna problem. IOGT-NTO:s förebyggande arbete strävar efter att medvetandegöra och förändra människors attityder till alkohol.

Alkohol- och narkotikapolitiskt arbete
I vårt alkohol- och narkotikapolitiska arbete vänder vi oss i första hand till politiker och andra beslutsfattare på olika nivåer i samhället. Med en effektiv alkoholpolitik minskar våld, missbruk, trafikolyckor och antalet barn som växer upp med missbrukande föräldrar. Syftet med vårt politiska arbete är att få till stånd politiska beslut som leder till minskade alkoholrelaterade problem.
IOGT-NTO arbetar även med alkohol- och narkotikapolitik i kommuner och landsting och på nationell och internationell nivå, Inte minst har vårt EU-arbete ökat och fått ökad betydelse.

Socialt arbete
Genom det sociala arbetet erbjuder vi stöd till människor som har eller som har haft alkohol- eller andra drogproblem att leva helnyktert. Alkohol och andra droger är allvarliga hinder för såväl individens som för samhällets utveckling. Alkoholberoende leder till en mångfald skador på kropp och själ. IOGT-NTO erbjuder behandling genom vårt behandlingscenter Dagöholm. Vi kan även erbjuda arbetsträning, till exempel vid våra förenings- och kursgårdar, och kamratstödsverksamhet vid utslussning. Kombinationen behandling – utbildning/arbetsträning – kamratstöd, tror vi gör oss unika i missbruksbehandling. IOGT-NTO kan erbjuda en helnykter frizon med ett nytt socialt kontaktnät och resurser genom vårt föreningsarbete.

För mer information, läs mer på www.iogt.se

 

IOGT-NTO arbetar med barn och ungdomar