Villkor för onlinespel hos Miljonlotteriet

Villkor för onlinespel hos Miljonlotteriet

 
Att öppna spelkonto för onlinespel
När du öppnar ett spelkonto får du möjlighet att spela onlinespel på miljonlotteriet.se, här efter kallat Spelsajten. För att öppna spelkonto måste du vara över 18 år, folkbokförd i Sverige och inte stå under förvaltare. I samband med registrering kommer dina uppgifter att kontrolleras mot SPAR (Statens Person- och Adressregister). Vid registrering används skyddad (SSL-) förbindelse, så att dina uppgifter hålls hemliga under hela transaktionen. Det är förbjudet att registrera sig med uppgifter som tillhör någon annan.
 
Inloggningsuppgifter
För att kunna spela skall du logga in med ett personligt användarnamn och lösenord. Det är förbjudet att logga in på Spelsajten med annan persons uppgifter. Du ansvarar för att obehöriga inte kan få tillgång till ditt personliga användarnamn eller lösenord. Miljonlotteriet har inget ansvar för om någon obehörig använder dina uppgifter och inte heller för den skada som därigenom kan uppstå. Om du misstänker att användarnamn och lösenord kommit obehörig tillhanda skall du omgående meddela detta till Miljonlotteriet. 
 
Ifall pågående onlinespel avbryts
Om du köpt en onlinelott och du skulle förlora kontakten med Spelsajten innan du hunnit skrapa lotten, t ex pga att din dator kraschar, att du drabbas av strömavbrott eller liknande, kommer lotten att finnas kvar hos dig och vara möjlig att spela nästa gång du loggar in. Skulle du inte ha skrapat lotten innan kl 03:00 kommande natt kommer lotten att skrapas automatiskt och eventuell vinst automatiskt att sättas in på ditt spelkonto. Om lotten är en så kallad Premiumlott (dvs onlinelott som köpts via prenumeration) förblir den oskrapad tills 40 dagar passerat från utskickstillfället, då den skrapas automatiskt och eventuell vinst automatiskt sätts in på ditt spelkonto. Om du köpt ett bingospel och på motsvarande sätt förlorar kontakten med Spelsajten innan bingospelet avslutats, kommer din bricka att rättas automatiskt inom 15 minuter och eventuell vinst automatiskt sättas in på ditt spelkonto. 
 
Köp av onlinespel
Du betalar dina spel med betalningsmedel (kontanter, vinstkontovärden eller bonusbelopp) som du har på ditt spelkonto. Spelkontot finns hos Miljonlotteriet, som är ansvarigt för de innestående medlen. När du valt att köpa ett onlinespel måste du även bekräfta ditt köp innan köpet verkställs. När du bekräftat ditt köp kan det inte ångras. 
 
Insättning av kontanter att spela för
Du kan föra över pengar till ditt spelkonto med kontokort eller via Internetbank. För att hantera överföringen av pengar använder Miljonlotteriet en säker, krypterad betaltjänst (Nets) där bank- och kreditkortsinformation behandlas. Kontot för de pengar du fört över finns hos Miljonlotteriet, som är ansvarigt för de innestående medlen. Du kan återföra innestående kontanta medel från kontot till ett av dig angivet svenskt bankkonto. Du kan alltid se ditt saldo på Spelsajten. Begränsningar av det belopp som är tillåtet att över- och återföra kan förekomma enligt särskilda anvisningar på Spelsajten. Det närmare innehållet av och kostnaden för de olika tjänster som vid var tid erbjuds framgår av beskrivningen på Spelsajten.
 
Medel på kontot utgör redovisningsmedel, vilket innebär att Miljonlotteriet skall hålla dessa avskilda på räkning i bank. Eventuell ränta på medlen tillfaller Miljonlotteriet. Miljonlotteriets redovisning av saldot på kontot sker uteslutande via Internet. 
 
Regler för bonusbelopp
För det fall Miljonlotteriet som välkomsterbjudande eller liknande satt in bonuspengar på ditt konto och du inte använt hela eller del av detta belopp för spel inom tolv (12) månader från insättningsdagen har Miljonlotteriet rätt att återta det av Miljonlotteriet insatta beloppet och avsluta kontot. Sådana bonuspengar som Miljonlotteriet satt in som välkomsterbjudande eller liknande får endast användas till spel på Spelsajten, de kan alltså inte överföras till ditt bankkonto. Insättningsbonus kan bara erhållas genom spel och insättning för kontanta medel och ej via överföring från vinstkonto till spelkonto.
 
Leveransregler för digital prenumeration
När du beställer Miljonlotteriets digitala prenumeration påbörjar du en prenumeration på skraplotter online. Dina första lotter kommer inom cirka 15 minuter från beställningstillfället. Dina lottförsändelser fortsätter sedan att levereras i början av varje månad. Du når dina betalda lotter när du loggar in på miljonlotteriet.se eller via den länk som finns i det mejl som skickas ut vid varje lottleverans. En köpt lott förblir oskrapad i 40 dagar. Skulle du inte ha skrapat lotten dessförinnan skrapas lotten automatiskt och eventuell vinst sätts automatiskt in på ditt spelkonto.
 
Ändra eller avsluta digital prenumeration
För att ändra ditt lottantal eller avsluta din prenumeration behöver du kontakta kundcenter på telefon 031 – 338 28 20. Det går också bra att skicka ett mejl till kundcenter@miljonlotteriet.se

Betalning för digital prenumeration
Betalning för din digitala prenumeration görs via det kontokort du angivit. Beloppet dras automatiskt av Miljonlotteriet innan dina nya lotter kommer. Saknas täckning på ditt kort vid tillfället, upprepar Miljonlotteriet betalningsförsöket i upp till tre dygn. Har betalning inte kunnat genomföras någon av dessa gånger annulleras periodens försändelse och ett nytt försök görs när det är dags för nästa försändelse. Köpta lotter återtages ej.
 

Otillåten aktivitet på Spelsajten
När du använder Spelsajten är du skyldig att iaktta dessa villkor, rådande lagar samt övriga gällande regler. Det innebär t ex att du inte får:
- Ändra, kopiera, distribuera eller sälja vidare programvara, produkter eller tjänster som ingår i Spelsajten.
- Överföra något material som innehåller virus eller andra filer, koder eller program.
- Använda Spelsajten för olagliga aktiviteter eller för distribution av material som är olagligt eller stötande.
- Använda Spelsajten som distributionskanal för kommersiella budskap eller skräppost.
- Vid misstanke om penningtvätt kommer Miljonlotteriet att anmäla detta till Finanspolisen och på deras order kan berört konto komma att blockeras tillsvidare.

Miljonlotteriet har rätt att omedelbart och utan föregående meddelande till dig avsluta ditt spelkonto om säkerhetsmässiga eller tekniska skäl föreligger, som t ex virusangrepp, eller om du bryter mot någon bestämmelse i dessa villkor eller om Miljonlotteriet på skälig grund antar att så är fallet. Du är skyldig att ersätta Miljonlotteriet för all direkt och indirekt skada som förorsakats i samband med brott mot dessa villkor.
Felaktiga utbetalningar och tekniska fel 
Om spelsajten felaktigt utbetalat t.ex. ett vinstbelopp trots att du inte vunnit eller utbetalat ett för stort vinst belopp till din spelplånbok, har Spelsajten rätt att återta det felaktigt utbetalade beloppet. Du får inte använda några tekniska fel eller sårbarheter till din fördel. Spelsajten har rätt att avbryta och återta alla vinster som du fått på det här sättet. Spelsajten kommer att skicka ett meddelande till dig om att återtagande av medel kommer att ske.
 
Återtagande av spel
Spelsajten får återta Onlinespel till följd av tekniskt fel eller annat förhållande som påverkar möjligheterna för dig att spela det aktuella spelet på ett korrekt och rättvist sätt eller som innebär att spelet eller dess resultat är uppenbart felaktigt.
 
Återbetalning av insats vid återtaget spel 
Om ett spel återtas har du rätt att återfå erlagd insats för det aktuella spelet genom återbetalning till din spelplånbok. Du har alltså inte rätt till ersättning för indirekta skador, t.ex. utebliven vinst, inkomstbortfall eller andra följdskador.
 
Ansvar och ersättningsskyldighet
Spelsajtens ansvar är begränsat till det belopp som motsvarar din insats i det spel där fel uppstått. 
 
Miljonlotteriets ansvar för Spelsajten
Spelsajten tillhandahålls i befintligt skick. Om skada uppstått på grund av fel i spelplattformen som Miljonlotteriet borde ha känt till och åtgärdat, skall Miljonlotteriet ersätta dig för eventuell förlust som orsakas av sådant fel. Ersättningen kan dock aldrig bli större än vad du direkt innan skadan hade innestående på ditt konto. 
 
Miljonlotteriet ansvarar inte för:
- Fel som kan uppstå vid överföring av data mellan dig och Miljonlotteriet. Du ansvarar för all kommunikation vid spel via Internet.
- Skada som kan uppstå om spel via Internet inte är möjligt på grund av driftstörning.
- Skada som beror på omständigheter utanför Miljonlotteriets kontroll. 
 
Miljonlotteriet kan aldrig göras ansvarigt för indirekt förlust, såsom utebliven vinst. 
 
De tjänster som Miljonlotteriet erbjuder på Spelsajten kan förändras, ersättas eller tas bort utan särskilt meddelande. 
 
Miljonlotteriet förbehåller sig rätten att när som helst och enligt egen bedömning ändra villkoren genom att publicera ändringarna på denna sida. Alla ändringar träder i kraft omgående efter publicering på hemsidan.
 

Hantering av personuppgifter:
Du ska vara trygg när du anförtror dina personuppgifter till Miljonlotteriet. Här hittar du fullständig information om hur vi hanterar dina uppgifter i enlighet med dataskyddsförordningens krav >>