Villkor för onlinespel hos Miljonlotteriet

Villkor för onlinespel hos Miljonlotteriet

 
Att öppna spelkonto för onlinespel
När du öppnar ett spelkonto får du möjlighet att spela onlinespel på miljonlotteriet.se. För att öppna spelkonto måste du vara över 18 år, folkbokförd i Sverige och inte stå under förvaltare eller vara försatt i konkurs. I samband med registrering kommer dina uppgifter att kontrolleras mot SPAR (Statens Person- och Adressregister). Vid registrering används skyddad (SSL-) förbindelse, så att dina uppgifter hålls hemliga under hela transaktionen. Det är förbjudet att registrera sig med uppgifter som tillhör någon annan. Du måste därför logga in med BankID.
 
Inloggningsuppgifter
För att kunna spela skall du logga in på miljonlotteriet.se. Det är förbjudet att logga in på miljonlotteriet.se med annan persons uppgifter. Du ansvarar för att obehöriga inte kan få tillgång till dina personliga inloggnings uppgifter. Miljonlotteriet har inte ansvar för om någon obehörig använder dina uppgifter och inte heller för den skada som därigenom kan uppstå. Om du misstänker att dina inloggnings uppgifter kommit obehörig tillhanda skall du omgående meddela Miljonlotteriet. 
 
Ifall pågående onlinespel avbryts
Om du köpt en onlinelott och du skulle förlora kontakten med miljonlotteriet.se innan du hunnit skrapa lotten, t ex pga att din dator kraschar, att du drabbas av strömavbrott eller liknande, kommer lotten att finnas kvar hos dig och vara möjlig att spela nästa gång du loggar in. Skulle du inte ha skrapat lotten kommande natt kommer lotten att skrapas automatiskt och eventuell vinst sätts automatiskt in i din spelplånbok. Om du har en digital prenumeration av lotter så förblir dem oskrapade tills 40 dagar passerat från utskickstillfället, därefter skrapas dem automatiskt och eventuell vinst sätts in i din spelplånbok. Om du köpt ett bingospel och på motsvarande sätt förlorar kontakten med Spelsajten innan bingospelet avslutats, kommer din bricka att rättas automatiskt inom 15 minuter och eventuell vinst automatiskt att sättas in i din spelplånbok. 
 
Köp av onlinespel
Du betalar dina spel med betalningsmedel (kontanter, vinstkontovärden eller premievärden) som du har på ditt spelkonto. Spelkontot finns på Miljonlotteriet.se, som är ansvarig för de innestående medlen. När du valt att köpa ett onlinespel måste du även bekräfta ditt köp innan köpet verkställs. När du bekräftat ditt köp kan det inte ångras. 
 
Insättning av kontanter att spela för
Innan du gör din första insättning behöver du ange din spelbudget. Du kan efter det föra över pengar till ditt spelkonto med ett av dina kontokort eller genom Swish och oavsett betalsätt så för du endast över pengar från dig själv och till dig själv. För att hantera överföringen av pengar använder Miljonlotteriet en säker, krypterad betaltjänst (Nets) där bank- och kreditkortsinformation behandlas. Kontot för de pengar du fört över finns hos Miljonlotteriet, som är ansvarigt för de innestående medlen. Du kan återföra innestående kontanta medel från kontot till ett av dina svenska bankkonton. Du kan alltid se ditt saldo på miljonlotteriet.se. Begränsningar av det belopp som är tillåtet att över- och återföra kan förekomma enligt särskilda anvisningar på miljonlotteriet.se. Det närmare innehållet av och kostnaden för de olika tjänster som vid var tid erbjuds framgår av beskrivningen på miljonlotteriet.se. Miljonlotteriet reserverar sig rätten att införa en övre gräns för hur mycket en kund kan spela för och kan även sätta gränser för antal spel och insatser per spelform. En kund som förändrar sitt spelande eller sin spelbudget kan komma att kontaktas av Miljonlotteriet för att uppfylla omsorgsplikten. 

Medel på kontot utgör redovisningsmedel, vilket innebär att Miljonlotteriet skall hålla dessa avskilda på räkning i bank. Eventuell ränta på medlen tillfaller Miljonlotteriet. Miljonlotteriets redovisning av saldot på kontot sker uteslutande via internet.
 
Regler för premiebelopp
För de fall när Miljonlotteriet satt in en välkomstpremie, vinst från chattspel eller liknande i din spelplånbok och du inte använt hela eller en del av beloppet inom tolv (12) månader från insättningsdagen har Miljonlotteriet rätt att återta det återstående beloppet och avsluta spelkontot. Sådana premier som Miljonlotteriet satt in får endast användas till spel på miljonlotteriet.se, de kan alltså inte överföras till ditt bankkonto.
 
Leveransregler för digital prenumeration
När du beställer Miljonlotteriets digitala prenumeration påbörjar du en prenumeration på digitala skraplotter. Dina första lotter kommer inom cirka 15 minuter från beställningstillfället. Dina lottförsändelser fortsätter sedan att levereras i början av varje månad. Du når dina betalda lotter när du loggar in på miljonlotteriet.se eller via den länk som finns i det mejl som skickas ut vid varje lottleverans. En köpt lott förblir oskrapad i 40 dagar. Skulle du inte ha skrapat lotten dessförinnan skrapas lotten automatiskt och eventuell vinst sätts in i din spelplånbok.
 
Ändra eller avsluta digital prenumeration
För att ändra ditt lottantal eller avsluta din prenumeration behöver du kontakta kundcenter, 031-338 28 20.

Betalning för digital prenumeration
Betalning för din digitala prenumeration görs via det av dina kontokort du angivit. Beloppet dras automatiskt av Miljonlotteriet innan dina nya lotter kommer. Saknas täckning på ditt kort vid tillfället, upprepar Miljonlotteriet betalningsförsöket i upp till tre gånger. Har betalning inte kunnat genomföras någon av dessa gånger annulleras periodens försändelse och ett nytt försök görs när det är dags för nästa försändelse. Tänk på att du själv måste uppdatera dina kortuppgifter. 

Köpta lotter återtages ej.

Otillåten aktivitet på Spelsajten
När du är inne på miljonlotteriet.se är du skyldig att iaktta dessa villkor, rådande lagar samt övriga gällande regler. Det innebär t ex att du inte får:
- Ändra, kopiera, distribuera eller sälja vidare programvara, produkter eller tjänster som finns på miljonlotteriet.se.
- Överföra något material som innehåller virus eller andra filer, koder eller program. 
- Använda miljonlotteriet.se för olagliga aktiviteter eller för distribution av material som är olagligt eller stötande.
- Använda miljonlotteriet.se som distributionskanal för kommersiella budskap eller skräppost.
- Vid misstanke om penningtvätt kommer Miljonlotteriet att anmäla detta till Finanspolisen och på deras order kan berört konto komma att blockeras tillsvidare.

Miljonlotteriet har rätt att omedelbart och utan föregående meddelande till dig avsluta ditt spelkonto om säkerhetsmässiga eller tekniska skäl föreligger, som t ex virusangrepp, eller om du bryter mot någon bestämmelse i dessa villkor eller om Miljonlotteriet på skälig grund antar att så är fallet. Du är skyldig att ersätta Miljonlotteriet för all direkt och indirekt skada som förorsakats i samband med brott mot dessa villkor.

Felaktiga utbetalningar och tekniska fel 
Om miljonlotteriet.se felaktigt utbetalat t.ex. ett vinstbelopp trots att du inte vunnit eller utbetalat ett för stort vinst belopp till din spelplånbok, har Miljonlotteriet rätt att återta det felaktigt utbetalade beloppet. Du får inte använda några tekniska fel eller sårbarheter till din fördel. Miljonlotteriet har rätt att avbryta och återta alla vinster som du fått på det här sättet. Miljonlotteriet kommer att skicka ett meddelande till dig om att återtagande av medel kommer att ske.
 
Återtagande av spel
Miljonlotteriet får återta onlinespel till följd av tekniskt fel eller annat förhållande som påverkar möjligheterna för dig att spela det aktuella spelet på ett korrekt och rättvist sätt eller som innebär att spelet eller dess resultat är uppenbart felaktigt.
 
Återbetalning av insats vid återtaget spel 
Om ett spel återtas har du rätt att återfå erlagd insats för det aktuella spelet genom återbetalning till din spelplånbok. Du har alltså inte rätt till ersättning för indirekta skador, t.ex. utebliven vinst, inkomstbortfall eller andra följdskador.
 
Ansvar och ersättningsskyldighet
Spelsajtens ansvar är begränsat till det belopp som motsvarar din insats i det spel där fel uppstått. 
 
Miljonlotteriets ansvar för miljonlotteriet.se
Miljonlotteriet.se tillhandahålls i befintligt skick. Om skada uppstått på grund av fel i spelplattformen som Miljonlotteriet borde ha känt till och åtgärdat, skall Miljonlotteriet ersätta dig för eventuell förlust som orsakas av sådant fel. Ersättningen kan dock aldrig bli större än vad du direkt innan skadan hade innestående på ditt konto.

Miljonlotteriet ansvarar inte för:
- Fel som kan uppstå vid överföring av data mellan dig och Miljonlotteriet.se. Du ansvarar för all kommunikation vid spel via Internet.
- Skada som kan uppstå om spel via Internet inte är möjligt på grund av driftstörning.
- Skada som beror på omständigheter utanför Miljonlotteriets kontroll. 
 
Miljonlotteriet kan aldrig göras ansvarigt för indirekt förlust, såsom utebliven vinst. 
 
De tjänster som Miljonlotteriet erbjuder på miljonlotteriet.se kan förändras, ersättas eller tas bort utan särskilt meddelande. 
 
Miljonlotteriet förbehåller sig rätten att när som helst och enligt egen bedömning ändra villkoren genom att publicera ändringarna på denna sida. Alla ändringar träder i kraft omgående efter publicering på hemsidan.
 

Hantering av personuppgifter:
Du ska vara trygg när du anförtror dina personuppgifter till Miljonlotteriet. Här hittar du fullständig information om hur vi hanterar dina uppgifter i enlighet med dataskyddsförordningens krav >>