Miljonlotteriet överklagar patent- och marknadsdomstolens beslut

Miljonlotteriet överklagar patent- och marknads-domstolens beslut

Konsumentombudsmannen har stämt IOGT-NTO och Miljonlotteriet gällande försäljning av lotter över telefon. Varken IOGT-NTO eller Miljonlotteriet tjänar på att de som kommer i kontakt med vår försäljning känner sig besvikna, arga eller lurade. Tvärtom är vi mycket angelägna om att åtgärda problem som dyker upp så snabbt och effektivt som möjligt.

Gällande de anmälningar som kommit in till Konsumentverket så har felaktigheter förekommit i enskilda säljsamtal, men de har hanterats och åtgärdats. Med anledning av inkomna klagomål skickade Miljonlotteriet även ett yttrande till Konsumentverket den 24 augusti 2017 med en beskrivning av de åtgärder som vidtagits utifrån de anmälningar som nu lyfts. Miljonlotteriets överskott möjliggör en bred verksamhet, vars syfte är att minska bruket av alkohol och narkotika i samhället. Detta sker genom anordnande av allt från drogfria läger och aktiviteter för barn och unga till kamratstödsaktiviteter för f.d. missbrukare och deras anhöriga samt ideellt arbete som formar lokalsamhället. Därmed ställer IOGT-NTO och Miljonlotteriet mycket höga kvalitetskrav på de anlitade telemarketingbolagens säljare och accepterar inga felaktigheter. 

Det kan låta märkligt att det kommer in anmälningar trots nämnda kvalitetskrav, men det är viktigt att ha i åtanke att de anlitade bolagen genomför runt 100 000 samtal i månaden. Det är människor som ringer och det innebär att det ibland kan uppstå missförstånd eller att något går fel. Utifrån mängden samtal är antalet felaktiga samtal dock väldigt litet, men när det händer får det konsekvenser. Två telemarketingbolag har sagts upp sedan 2016 och sedan förra sommaren har Miljonlotteriet bestämt att ett antal specifika säljare som misskött sig inte får arbeta med uppdrag för Miljonlotteriet. Sedan 2016 har det även förts in i avtalen med telemarketingbolagen att viten kan avkrävas om bolagen inte sköter försäljningen på ett korrekt sätt. 

Bland annat ska säljaren aldrig i samtal:
Garantera vinst
Framställa den som rings upp som utvald
Påstå att samtalet är resultatet av en dragning

Patent- och marknadsdomstolen har nu fattat ett interimistiskt beslut mot Miljonlotteriet och IOGT-NTO som innebär ett förbud mot vissa specifika marknadsföringsmetoder till dess domstolen har tagit slutlig ställning i målet. Enligt vår uppfattning står beslutet inte i proportion till det som inträffat med hänsyn till de begränsade fall av felaktiga försäljningssamtal som har förekommit. Beslutet är inte heller förenligt med rådande branschpraxis, vilket för oss är mycket viktigt eftersom det är vad vi förhållit oss till genom att noga följa branschorganisationen Swedmas riktlinjer. Därför kommer vi att överklaga beslutet och vill få det prövat av överrätt.

KO-anmälan
Fler nyheter från Miljonlotteriet